Đồ thị của một hàm số xác định F có hệ số góc 4x^3 − 5 tại mỗi điểm (x, y) và chứađiểm (1,

[ad_1]

Đồ thị của một hàm số xác định F có hệ số góc 4x^3 − 5 tại mỗi điểm (x, y) và chứa điểm (1, 2). Tìm hàm số F….

[ad_2]

Source link